Alles over subsidie zonnepanelen

Vanaf 1 april 2008 kunnen producenten van zonne-energie in aanmerking komen voor een subsidie via de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE). Het kabinet subsidieert dit jaar maximaal een vermogen van 10 megawatt. Het budget voor 2008 voor PV-installatie bedraagt € 46 miljoen. Dat staat gelijk aan panelen voor ongeveer 7.000 huishoudens. Er is momenteel nog geen subsidie mogelijk voor energie uit zonneboilers (zonnewarmte). De subsidieregelingen zijn bedoeld om het gebruik van duurzame energie te stimuleren.

Wie komt in aanmerking?

Eisen aan aanvrager

- 'Wie het eerst komt, het eerst maalt', dus als het plafond bereikt is, sluit de subsidieronde.

Eisen aan installatie

Een PV-installatie bestaat uit monokristallijne, polykristallijne of amorfe silicium panelen, omvormers (DC/AC), bedrading en eventueel een ondersteuningsconstructie. De installatie is aan het elektriciteitsnet gekoppeld of functioneert, in sporadische gevallen, autonoom.

- Geplaatst na 1 april 2008. Volgens de SDE-regeling zoals die nu geldt, heb je geen recht op SDE-subsidie voor zonnepanelen die voor 1 april 2008 geplaatst zijn. SenterNovem onderzoekt nog of degenen die voor 1 april zonnepanelen hebben gekocht en niet profiteren van de MEP, wel binnen de SDE kunnen worden opgenomen.
- Het betreft niet alleen woningen maar ook andere bouwwerken zoals kantoorgebouwen, stations, stadions et cetera. Producenten die aan de eisen voldoen, kunnen een SDE-aanvraag indienden mits de PV-installatie in gebruik wordt genomen na indiening van de SDE-aanvraag en het een nieuwe PV-installatie betreft.
- De PV-installatie moet een vermogen hebben van groter dan 0,6 kWp en kleiner of gelijk aan 3,5 kWp.
- Hij is geplaatst op, aan of tegen een bouwwerk waarvoor een bouwvergunning als bedoeld in de Woningwet is verkregen.
- De installatie mag niet bestaan uit gebruikte materialen.
- Bij aanvraag moeten producenten in het bezit zijn van de benodigde vergunningen (GVO).
- de PV-installatie moet binnen 3 jaar na verlening van de SDE-subsidie in gebruik zijn genomen.

Hoeveel subsidie krijg ik?

Hoeveel subsidie u ontvangt, hangt af van de hoeveelheid energie die u produceert. Er wordt namelijk een vast bedrag per opgewekt kilowattuur (kWh) uitgekeerd. Voor zonne-energie, krijgt u als producent 33 eurocent per Kilowattuur (KWh) vergoed. De looptijd van de subsidie is 15 jaar: die is ook de verwachte terugverdientijd van de zonnepanelen.

Voorbeeld: Een huishouden plaatst een Zon-PV-installatie met tien panelen, die een gezamenlijk piekvermogen hebben van 1 kW. De maximaal subsidieerbare piekopbrengst van deze installatie is 850 kWh per jaar. Als u al deze elektriciteit aan het net levert, ontvangt u over een periode van vijftien jaar naar verwachting: 850 kWh/jr x 15 jr x 0,33 euro = 4.207,50 euro. Dit is een prognose, het subsidiebedrag wordt immers per jaar opnieuw bepaald aan de hand van de elektriciteitsprijs. Let wel: dit bedrag staat los van de vergoeding die u krijgt voor levering van elektriciteit zelf, 0,23 euro per kWh.

De basisbedragen voor de subsidie worden één keer per subsidieronde vastgesteld, en de kostprijs van een zonnepaneel is daar natuurlijk van invloed op. Als de prijzen van zonnepanelen zakken, zal dat dus gevolgen hebben voor de volgende subsidieronde, als het basisbedrag opnieuw wordt vastgesteld.

Hoe vraag ik het aan?

Subsidieaanvraag voor deze subsidieronde is mogelijk tot 1 augustus 2008, mits het subsidieplafond nog niet bereikt is. De subsidie is gebaseerd op het principe 'Wie het eerst komt, het eerst maalt', dus als het plafond bereikt is, sluit de subsidieronde. Op de website van Senternovem kunt u een digitaal aanvraagformulier invullen. Het aanvragen en de administratieve handelingen kosten u gemiddeld 16,5 uur voor de volledige periode van 15 jaar subsidie.

Particulieren zijn niet verplicht om een specificatie van de investeringskosten mee te sturen bij de aanvraag. SenterNovem stelt het echter wel op prijs als u deze gegevens wel mee stuurt. Tevens is het goed om te weten, dat u binnen een jaar na de in gebruikname van het systeem wel aan SenterNovem een overzicht van de daadwerkelijke investeringskosten moet rapporteren.

Om subsidie te krijgen voor de productie van hernieuwbare elektriciteit door een PV-installatie moet de producent zich laten inschrijven bij CertiQ. Hier zijn een aantal zaken voor nodig, die beschreven staan op de website van CertiQ: www.certiq.nl -> producent -> zon -> aanmelding. Na aanmelding krijgt de producent van CertiQ een productieverklaring. Deze verklaring moet goedgekeurd worden door de netbeheerder. Deze heeft 4 weken de tijd om de verklaring te beoordelen. Hij kan de beoordeling echter pas doen als daadwerkelijk elektriciteit wordt geproduceerd. Als de netbeheerder akkoord is met de productieverklaring, dan stuurt hij deze ondertekend door naar CertiQ. Hierna ontvangt de producent van CertiQ een overeenkomst waarin de afspraken zijn vastgelegd plus een nota voor de inschrijfkosten (eenmalig € 30,=) en de jaarlijkse lidmaatschapskosten (jaarlijks € 30,=). Na ondertekening van de overeenkomst kan de netbeheerder de meetgegevens over de elektriciteitsproductie doorgeven aan CertiQ. CertiQ levert de gegevens weer aan SenterNovem.

Meer informatie

Wat gebeurt er met de SDE-subsidie als ik ga verhuizen?

De subsidie kan dan overgaan naar de nieuwe eigenaar van de zonnepanelen, mits de zonnepanelen worden overgenomen binnen de 15 jaar subsidielooptijd. De subsidie voor uzelf stopt uiteraard.

Hoeveel onderhoud heeft zo'n zonnepaneel nodig en wat kost dat?

Zonnepanelen zijn in principe onderhoudsvriendelijk. De kosten voor onderhoud zullen dan ook niet hoog zijn. De precieze kosten verschillen per gebruiker en zijn ook afhankelijk van eventuele toevallige defecten.

Hoe wordt er gemeten?

De regionale netbeheerder of het toegelaten meetbedrijf meet wat de Zon-PV aan elektriciteit heeft opgewekt. CertiQ ontvangt de meetgegevens van de netbeheerder en maakt op basis daarvan de productiecertificatien. Voor de SDE-subsidie moeten de meetgegevens minimaal een keer per jaar overlegd worden.

Links

- SenterNovem aanvraagformulieren of vul het makkelijk online in!
- Certiq: www.certiq.nl
- Ministerie van VROM over zonne-energie.